Politika zaštite privatnosti osobnih podataka

1. Uvod

OČNA POLIKLINIKA OPTO CENTAR sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 64, OIB: 20231907944, (nadalje u tekstu: Poliklinika) je ustanova registrirana u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu za specijalističku konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku iz oblasti oftalmologije, osim bolničkog liječenja.

Poliklinika u svom poslovanju mora prikupljati i obrađivati određene podatke o pojedincima te je stoga voditelj obrade osobnih podataka.

Svrha ove politike je osigurati da Poliklinika pruži sve potrebne informacije u vezi zaštite osobnih podataka pojedinaca čije osobne podatke obrađuje.

Svi zaposlenici Poliklinike u potpunosti su upoznati sa sadržajem ove politike i osiguravaju njezinu primjenu prilikom rukovanja osobnim podacima ili obrade osobnih podataka. Zaposlenici čiji zadaci uključuju i rukovanje osobnim podacima su adekvatno educirani u pogledu svojih zadataka u odnosu na zaštitu osobnih podataka.

Ova politika odnosi se na sve osobne podatke koje obrađuje Poliklinika u odnosu na bilo koju osobu, bez obzira je li bila, trenutno jest ili će biti zaposlenik, klijent, dobavljač ili kontakt Poliklinike.

Ova politika je izrađena s ciljem da se poboljšaju usluge Poliklinike prema njegovim korisnicima, da se korisnici zaštite u pogledu povjerljivosti njihovih osobnih podataka kod pružanja usluga Poliklinike te da se spriječi nastanak potencijalne štete Poliklinici i njezinim zaposlenicima te korisnicima kao ispitanicima i da se osigura da je obrada osobnih podataka od strane Poliklinike u potpunosti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (GDPR) i drugim primjenjivim propisima. Osobni podaci koje Poliklinika u svom poslovanju obrađuje ne dijele se s neovlaštenim osobama, ne nude se niti se ne prodaju niti se ne prenose izvan Europske unije (EU).

2. Definicija i primjena

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, to jest pojedinac (ispitanik) koji se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Pod obradom osobnih podataka smatra svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, povlačenje, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba ili korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem, objavljivanjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Kategorije osobnih podataka koje Poliklinika u svom poslovanju obrađuje su ime i prezime, adresa, broj telefona, OIB, godina rođenja, zdravstveni podaci iz oblasti oftalmologije te e-mail adresa.

Poliklinika osobne podatke prikuplja i obrađuje prije svega radi pružanja usluga u svom poslovanju. Poliklinika obrađuje zdravstvene podatke ispitanika kao bi bio u mogućnosti pružiti usluge svakom ispitaniku prema njegovoj narudžbi i nalazima, osobito ukoliko nalazi pregleda i pretraga ukažu na potrebu obavješćivanja ispitanika. te tim podacima posvećuje posebnu razinu zaštite. Kada ispitanik naruči određenu uslugu od Poliklinike za izvršenje koje su Poliklinici nužni podaci o zdravlju ispitanika, ti podaci o zdravlju se obrađuju isključivo radi životno važnih interesa ispitanika (zdravlja ispitanika). Pravna osnova za obradu osobnih podataka je ugovorni odnos Poliklinike i ispitanika, zakonska obveza Poliklinike, zatim nužnost obrade kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili privola ispitanika. S tim osobnim podacima Poliklinika postupa adekvatno i u skladu s propisima, bez obzira kako ti podaci bili prikupljeni, zabilježeni, čuvani i korišteni – na papiru, računalu ili na drugom mediju. Poliklinika obrađuje osobne podatke koje prima od ispitanika, ali i od trećih osoba po nalogu ispitanika.

Poliklinika obrađuje određene osobne podatke ispitanika u marketinške svrhe (ime i prezime, adresa, e-mail adresa) radi dostavljanja obavijesti o promocijama, pogodnostima i akcijama usluga Poliklinike i programa vjernosti Moj Opto Centar, ali isključivo temeljem privole ispitanika. Poliklinika svakom ispitaniku omogućava da jednom danu privolu za takvu obradu podataka povuče, sukladno niže navedenim pravilima ispitanika.

U trenutku dostavljanja podataka ispitanika Poliklinici, ispitanik pristaje da Poliklinika obrađuje njegove osobne podatke, sukladno naznačenoj svrsi i na određeno vrijeme. Zaštita privatnosti osobnih podataka ispitanika je trajna, a u svakom trenutku ispitanik može koristiti svoja prava koja su niže pobrojana i objašnjena.

Poliklinika može, radi obavljanja svog poslovnog procesa, povjeriti određene poslove obrade podataka izvršiteljima obrade podataka, ali isključivo onima koji udovoljavaju tehničkim, logičkim i organizacijskim mjerama zaštite osobnih podataka kakve osigurava Poliklinika.

Poliklinika može osobne podatke ispitanika prosljeđivati OPTO CENTAR optika d.o.o., Vlaška 64 sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 91553793534 i njegovim zaposlenicima, ali isključivo po nalogu ispitanika radi izrade i prodaje kontaktnih leća i sredstava za njihovo održavanje te ugradnje i prodaje naočalnih leća i okvira za ispitanika.

Prikupljene osobne podatke Poliklinika čuva na primjeren način i osigurava njihovu povjerljivost. Poliklinika prikupljene podatke neće prosljeđivati trećim osobama bez dozvole ispitanika, osim u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja pravnih i zakonskih obveza ili ugovornih obveza Poliklinike, u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u slučajevima kada je ispitanik sam objavio te podatke, kao i u drugim nadležnim propisom određenim slučajevima.

2.1 Prava ispitanika

Ispitanik, u pogledu osobnih podataka koje za njega obrađuje Poliklinika, ima sljedeća prava:

Pravo na informiranosti:
Ispitanik ima pravo u svakom trenutku tražiti obavijest od Poliklinike obrađuju li se njegovi osobni podaci i za koju svrhu, tko je voditelj obrade, kontakt podatke službenika za zaštitu podataka, koje kategorije osobnih podataka se obrađuju, na koje razdoblje se obrađuju odnosno pohranjuju, tko je izvor za dobivanje njegovih osobnih podataka, tko su sve primatelji njegovih osobnih podataka, kao i pravo na obavijest o drugim njegovim pravima navedenima u ovoj politici (pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade i drugo).

Pravo pristupa:
Ispitanik ima pravo od Poliklinike dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose, zatim dobiti pristup tim podacima i informacijama o:

 • svrsi obrade,
 • kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju;
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su podaci otkriveni ili će biti otkriveni;
 • ako je moguće, o razdoblju na koje se podaci pohranjuju odnosno o kriterijima pomoću kojih je moguće utvrditi to razdoblje;
 • da od Poliklinike zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu;
 • pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;
 • postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila, s posljedicama.

Pravo na ispravak:
Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Poliklinike ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje / pravo na zaborav:
Ispitanik ima pravo da Poliklinika bez odlaganja izbriše osobne podatke koji se na njega odnose ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji a ne postoji drugi pravni temelj obrade, ako ispitanik uloži prigovor na obradu, ako su osobni podaci nezakonito obrađeni, ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe Poliklinika, ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva djetetu.
Navedeno se ne primjenjuje ako je obrada nužna (i u mjeri u kojoj je nužna) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja, radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe Poliklinika ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti, zbog javnog interesa u području javnog zdravlja, u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu:
Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, uključujući izradu profila, u slučajevima ako je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti odnosno ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Poliklinike ili treće strane. Poliklinika više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako Poliklinika dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Pravo na prenosivost podataka:
Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Poliklinici u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojnom formatu te ima pravo, bez ometanja od strane Poliklinike, prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na njegovoj privoli i ako se obrada provodi automatiziranim putem.
Ispitanik ima pravo na izravni prijenos od Poliklinike drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo, a ovo pravo ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.
Prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje:
Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je ta odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Poliklinike, ako je dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe Poliklinika ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

Prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje:
Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je ta odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Poliklinike, ako je dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe Poliklinika ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

Pravo na povlačenje privole:
Privola ispitanika je jedna od pravnih osnova za obradu podataka koji se odnose na ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući privolu koju je dao. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je učinjena prije povlačenja privole.

Pravo na ograničavanje obrade:
Ispitanik ima tražiti ograničenje obrade njegovih osobnih podataka: ako osporava točnost njegovih osobnih podataka - na razdoblje potrebno da Poliklinika tu točnost provjeri, ako je obrada njegovih osobnih podataka nezakonita a ne traži brisanje nego samo ograničavanje obrade, ako Poliklinika više ne treba njegove osobne podatke, ali mu je postojanje istih potrebno radi ostvarivanja njegovih pravnih zahtjeva, ako je stavio prigovor na obradu ima pravo tražiti ograničenje obrade za razdoblje do utvrđenja nadilaze li legitimni razlozi Poliklinike za obradu njegove razloge iz prigovora.

Radi ostvarivanja svojih prava, ispitanik se treba obratiti niže navedenom službeniku za zaštitu osobnih podataka kod Poliklinike slanjem pisane obavijesti odnosno zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka, elektroničkom poštom na niže navedenu e-mail adresu ili zemaljskom poštom na adresu: Zagreb, Vlaška 64, uz adekvatnu identifikaciju kôdom kojeg je ispitanik dobio od Poliklinike prilikom davanja svojih osobnih podataka ili dostavom osobne izjave izravno u poslovnim prostorijama Poliklinike, uz prethodnu najavu na broj +385 1 4573 881 uz identifikaciju važećim osobnim dokumentom. Poliklinika zadržava pravo postavljanja dodatnih zahtjeva u vezi identifikacije osobe koja traži ostvarivanje svojih prava, sve kako bi se spriječila odnosno onemogućila zlouporaba prava ispitanika u vezi zaštite njegovih osobnih podataka.

3. Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Poliklinika je imenovala osobu službenika za zaštitu osobnih podataka:

Svijetlana Kottek
Telefon: +385 1 4686 544
e-mail adresa:

Sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka trebaju se uputiti službeniku za zaštitu osobnih podataka.

4. Načela zaštite osobnih podataka:

Poliklinika smatra da je zakonito i pravilno postupanje s osobnim podacima vrlo važno te stoga osigurava da se osobni podaci tretiraju zakonito i ispravno. U tu svrhu Poliklinika u potpunosti podržava i pridržava se Načela zaštite podataka.

Načela zaštite podataka zahtijevaju da se osobni podaci:

 • moraju obrađivati pravedno i zakonito i osobito da ne se ne smiju obrađivati ako uvjeti određeni propisima nisu ispunjeni;
 • prikupljaju se samo za jednu ili više određenih i zakonitih svrha i ne smiju se dalje obrađivati ni na koji način koji bi bio nespojiv s tim svrhama;
 • obrada mora biti adekvatna, relevantna i ne pretjerana u odnosu na svrhu ili svrhe za koje se obrađuju, a podaci moraju biti točni i ažurni;
 • ne smiju se zadržavati duže nego što je potrebno za primjenjivu svrhu;
 • moraju se obrađivati u skladu s pravima ispitanika u skladu s važećim propisima:
 • moraju se poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere protiv neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka i protiv slučajnog gubitka, uništavanja ili oštećenja osobnih podataka;
 • ne smije se prenijeti na zemlju ili teritorij izvan EU, osim ako ta država ili teritorij ne osigura odgovarajuću razinu zaštite prava i sloboda ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka.

5. Aktivnosti Poliklinike u vezi obrade podataka:

Poliklinika poduzima sljedeće:

 • u potpunosti poštuje uvjete pravednog prikupljanja i obrade osobnih podataka;
 • ispunjava obvezu da specificira svrhu za koju se osobni podatak obrađuje;
 • prikuplja i obrađuje adekvatne osobne podatke i to samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno radi ispunjavanja operativnih potreba ili u skladu sa svim zakonskim zahtjevima;
 • dostavlja sve potrebne podatke Agenciji za zaštitu osobnih podataka na njezin zahtjev;
 • vrši strogu provjeru duljine čuvanja osobnih podataka;
 • osigurava da se prava osoba, čiji podaci se obrađuju, mogu u potpunosti ostvariti u skladu sa zaštitom osobnih podataka;
 • poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka;
 • osigurava da se osobni podaci ne prenose u inozemstvo bez osiguravajuće zaštite;
 • tretira sve osobe pravedno i pošteno bez obzira na njihovu dob, vjeru, invalidnost, spol, spolnu orijentaciju ili etničku pripadnost, kada postupa u vezi njihovih zahtjeva za obavještavanjem;
 • utvrđuje jasne postupke za odgovaranje na zahtjeve za obaviještenost.

6. Pregled i provjera:

Poliklinika ima pravo ažurirati ovu politiku ako je potrebno kako bi odražavala najbolju praksu i kako bi se osiguralo poštivanje bilo kakvih promjena ili izmjena u pogledu zaštite osobnih podataka.

U Zagrebu dana 17. svibnja 2018. godine

Ravnatelj Očne poliklinike Opto Centar
dr. sc. Adrian Lukenda